اعلام زمان آزمون كتبی رشته "گردشگری" - مجتمع فنی نیاوران تهران

۱۴۰۰/۰۲/۲۳ تاریخ خبر:

آزمون گردشگری - مجتمع فنی نیاوران تهران

زمان آزمون کتبی (الکترونیکی) برخی کارآموزان مجتمع فنی نیاوران تهران - رشته "گردشگری" برای خردادماه و تیرماه سال 1400 از سوی واحد آزمون و سنجش سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهران اعلام شد.


قابل توجه کارآموزان مجتمع فنی نیاوران تهران - رشته "گردشگری" که نام آنها در ذیل اعلام شده است:

 


آزمونهای کتبی ذیل در تاریخهای قید شده در ذیل نام هر کارآموز برای وی به شیوه الکترونیکی (یعنی با استفاده از سیستم رایانه) برگزار خواهد شد. از کارآموزان ذیل خواهشمند است ۴ روز قبل از تاریخ مربوطه به سایت www.azmoon.portaltvto.com  مراجعه کرده و از قسمت "دریافت کارت آزمون" کارت خود را دریافت نمایند. ساعت و مکان برگزاری آزمون نیز بر روی کارت آزمون درج میشود. ارائه کارت آزمون بهمراه کارت ملی یا شناسنامه عکس دار هنگام ورود به جلسه آزمون الزامی است.
همچنین استفاده از ماسک و دستکش بهداشتی در هنگام ورود و حضور در جلسه آزمون الزامی است.

 


۱- ناهید جلالی فرد

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

2- حسین محزون

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای موزه - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/12

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/19

+

(راهنمای سلامت - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/26

 

3- فرشته وردی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

4- رضا زرینی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای موزه - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/12

+

(راهنمای سلامت - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/19

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز سه شنبه مورخ 1400/04/29

 

 

5- حسن کشاورزحداد

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای موزه - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/12

 

 

6- حسام باروتی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

7- میناسادات حسینی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

8- زهره نورانی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای موزه - بار اول): روز سه شنبه مورخ 1400/04/01

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز یکشنبه مورخ 1400/04/13

 

 

9- مهدیه رضائی فرد

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

 

10- عیسی اسفندیار

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای موزه - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/12

+

(راهنمای سلامت - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/19

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز سه شنبه مورخ 1400/04/29

 

 

11- مسعود توکلی فسخودی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای موزه - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/12

 

 

12- اشکان محبوبی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

13- زینب طیبی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

14- فاطمه نژادابراهیم

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

 

 

15- لیلا قزاقی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

 

 

16- راضیه واعظی جزه

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

 

 

17- دانیال باقری راد

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای موزه - مجدد): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای طبیعت گردی - مجدد): روز دوشنبه مورخ 1400/03/31

+

(راهنمای سلامت - مجدد): روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09

+

(راهنمای فرهنگی - مجدد): روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23

 

 

18- علی اکبرزاده

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/08

 

 

19- سعیده ملاغفاری

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

20- محمد کیک

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12

+

(راهنمای سلامت - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/12

+

(راهنمای عمومی گردشگری - مجدد): روز دوشنبه مورخ 1400/04/21

+

(راهنمای محلی - مجدد): روز سه شنبه مورخ 1400/04/29

 

 

21- محمدمهدی بیک زاده دهخوارقانی

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

22- وحید چیذری

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

23- رویا اصغری

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

 

 

24- امیرمحمد سیدتاجدالدینی

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای سلامت - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/12

+

(راهنمای عمومی گردشگری - مجدد): روز سه شنبه مورخ 1400/04/22

+

(راهنمای محلی - مجدد): روز سه شنبه مورخ 1400/04/29

 

 

25- اورنگ مولادوست

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای عمومی گردشگری - مجدد): روز شنبه مورخ 1400/03/29

 

 

26- اسماعیل قلیخانی

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای عمومی گردشگری - مجدد): روز شنبه مورخ 1400/03/29

+

(راهنمای محلی - مجدد): روز شنبه مورخ 1400/04/12

 

 

27- سارا پارسافرد

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

28- ندا شهرابی فراهانی

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

29- زهرا یوسفی

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

30- نگار حبیبی

 

(راهنمای محلی - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای موزه - بار اول): روز یکشنبه مورخ 1400/04/06

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16

 

 

31- فرشته علی پور

 

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

 

 

32- بهراد بیاتی

 

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

33- معصومه خادمی امیرهنده

 

(راهنمای سلامت - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

 

 

34- یزدان جعفری

 

(راهنمای سلامت - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

35- علیرضا صادقی منفرد

 

(راهنمای سلامت - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

 

 

36- رضا حسین خاکی

 

(راهنمای سلامت - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای سلامت - مجدد): روز سه شنبه مورخ 1400/04/22

 

 

37- علیرضا شکری

 

(راهنمای فرهنگی - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

 

 

38- حمیدرضا اکبری معاد

 

(راهنمای سلامت - مجدد): روز سه شنبه مورخ 1400/03/04

 

 

39- حامد نوراللهی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - مجدد): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05

+

(راهنمای محلی - مجدد): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12

+

(راهنمای طبیعت گردی - مجدد): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26

+

(راهنمای سلامت - مجدد): روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02

+

(راهنمای فرهنگی - مجدد): روز دوشنبه مورخ 1400/04/14

 

 

40- بتول اسدی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - مجدد): روز شنبه مورخ 1400/03/08

+

(راهنمای طبیعت گردی - مجدد): روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26

 

 

41- امیرحسین کامل ملک زادگان

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/03/17

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/03/29

 

 

42- شیما مکاری

 

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز سه شنبه مورخ 1400/03/04

 

 

43- فاطمه نژاد ابراهیم

 

(راهنمای محلی - بار اول): روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02

 

 

44- حسین یحیائی خامنه

 

(راهنمای موزه - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/04/14

+

(راهنمای طبیعت گردی - بار اول): روز دوشنبه مورخ 1400/04/21

 

 

45- پریسا امینی

 

(راهنمای عمومی گردشگری - بار اول): روز یکشنبه مورخ 1400/04/20

+

(راهنمای محلی - بار اول): روز شنبه مورخ 1400/04/26

 

 

 

 

 

به منظور مشاهده و یا ثبت نام در دوره های رشته گردشگری در آموزشگاه فنی و حرفه ای نیاوران تهران لطفاً بر روی این لینک اشاره کنید.

تعداد بازدید: 349


نظر خود را بنویسید


نظرات


  • افراد آنلاین : 14
  • بازدید امروز : 281
  • بازدید دیروز : 406
  • بازدید کل : 261106
  • ای پی شما : 3.235.56.11